Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2016/05/Kritéria-na-vyhodnocovanie-žiadostí-o-poskytnutie-dotácií-na-rok-2018-Komisia-MsZ-pre-školstvo-a-šport-.pdf

Upozornenie pre žiadateľov o dotáciu:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/Upozornenie-pre-žiadateľov-o-dotáciu.pdf

Formuláre:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2016/05/formulár_vzdelávací-projekt.xls

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/formulár_kolektívny_a_individuálny-šport.xls

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2016/05/formulár_komunitné-podujatie.xls

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2016/05/formulár_športové-podujatie.xls

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

VZN 10/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

VZN 15/2016