Právne zabezpečenie projektu Banská Bystrica – Európske msto športu 2017

1. Právna zodpovednosť

1.1. Všeobecné ustanovenia

Webovú stránku so všetkými jej súčasťami prevádzkuje Mesto Banská Bystrica.

Mesto Banská Bystrica nezodpovedá za správnosť údajov a poskytované služby inzerentov.

Mesto Banská Bystrica nepreberá zodpovednosť za škody či nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú poskytnutím informácií inzerentov. Mesto Banská Bystrica vynaloží dostupné prostriedky na verifikáciu správnosti údajov a zamedzí publikáciu inzerátov inzerentov, ktorí porušia Podmienky prispievania.

Mesto Banská Bystrica súhlasí s používaním a zdieľaním súčastí webovej stránky na externých stránkach formou prelinkovaní či odkazov. Mesto Banská Bystrica však nesúhlasí a dištancuje sa od prelinkovaní a zdieľaní obsahu stránky na stránkach tretích osôb, ktorých obsah je akýmkoľvek spôsobom nemorálny, v rozpore s dobrými mravmi, diskriminujúci, politicky či inak radikálny, ktorých obsah ohrozuje alebo poškodzuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo je iným spôsobom neprípustný.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo pravidlá súvisiace s prispievaním a právnou zodpovednosťou kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeniť.

1.2. Autorské práva

Mesto Banská Bystrica je výhradným autorom textov, článkov a fotografií týkajúcich sa projektu Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 zverejnených na webovom sídle www.emsbb.sk

Mesto Banská Bystrica nie je autorom textov, článkov a fotografií /inzerátov/ zverejnených na základe požiadavky klubov či správcu športoviska vo formulároch a článkov podpísaných externým autorom.

1.3. Získavanie údajov

Na tejto stránke sú nainštalované softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame poznatky využiteľné pre zlepšovanie poskytovania služieb. Všetky údaje sú zbierané len na účely štatistiky a zlepšovania služieb. Zbierané údaje sú však anonymné a nemôžu viesť k priamemu spojeniu s konkrétnou osobou.

2. Súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov

Inzerent podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so spracovaním kontaktných údajov a súhlasí s ich zverejnením na stránke www.emsbb.sk

3. Podmienky prispievania

3.1. Definícia pojmov

Inzerent – inzerentom je vždy právnická osoba s platným IČO – m, ktorá má záujem o vyplnenie a zverejnenie údajov o klube, združení, alebo športovisku na webovom sídle www.emsbb.sk. Predmetom podnikania/činnosti inzerenta zapísaného vo verejnom registri sú produkty a služby súvisiace so športovou aktivitou. Hlavné kategórie inzerentov:

a) Športovisko – priestor prevádzkovaný inzerentom určený pre športové aktivity občanov
b) Organizátor – inzerent organizujúci verejné športové podujatia s aktívnou či pasívnou možnosťou športovej aktivity občanov
c) Klub – inzerent zodpovedný za činnosť klubu, asociácie či inej organizácie, ktorej predmetom činnosti sú služby spojené s umožňovaním športovej aktivity (aktívnej i pasívnej) občanov (asociácie, kluby, spolky, občianske a záujmové združenia)

Administrátor – mestom písomne poverená osoba zodpovedná za spravovanie vybranej časti obsahu stránky.

Mesto Banská Bystrica – hlavný administrátor stránky, udeľujúci administračné práva povereným osobám na základe písomnej dohody medzi mestom a administrátorom.

3.2. Práva a povinnosti inzerenta

a) Inzerent je povinný vo vlastnom mene riadne a pravdivo vyplniť registračný formulár
b) Inzerent je povinný pridané údaje pravidelne aktualizovať nahlásením zmien formou e-mailu administrátorovi na adresu
c) Inzerent je povinný poskytnúť súčinnosť pri dopĺňaní či úprave údajov na základe pokynov administrátora
d) Inzerent je povinný zaškrtnúť povinné políčka ako potvrdenie jeho súhlasu s uvedenými podmienkami
e) Inzerent je plne zodpovedný za obsahovú stránku formulára /inzerátu/ a platnosť údajov v nich uvedených zverejnených na webovom sídle www.emsbb.sk

f) Inzerent zaslaním fotografií, alebo loga klubu ako súčasť formulára na url adrese: www.emsbb.sk vyjadruje súhlas s ich bezodplatným zverejnením na webovom sídle www.emsbb.sk. Zároveň inzerent vyhlasuje, že ich používaním a zverejnením nedochádza k porušovaniu práv a oprávnených záujmov ich autorov alebo tretích osôb.
g) Inzerent má právo požiadať o zmenu údajov či obsahu inzerátu ako aj odstránenie inzerátu bez uvedenia dôvodu zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu:

3.3. Práva a povinnosti administrátora

a) Administrátor má právo vyžiadať od inzerenta doplňujúce údaje, ktoré sú súčasťou registračného formulára
b) Administrátor má právo obsah inzerátu graficky upraviť (zvýrazňovanie textu, odsadenie textu, veľkosť textu)
c) Administrátor má právo vykonať nevyhnutnú jazykovú korektúru inzerátu
d) Administrátor nemá právo vykonať obsahové zmeny inzerátu
e) Administrátor má práva odmietnuť zverejnenie údajov inzerátu, ktorý:

  •   Nespĺňa podmienky prispievania
  •   Obsahuje nevhodný obsah (reklama tretích strán; vulgarizmy a iné všeobecne neakceptovateľné výrazy a spojenia)
  •   Obsahuje neaktuálne alebo neúplné údaje
  •   Nebol zaslaný inzerentom spĺňajúcim podmienky prispievania
  • Administrátor nie je povinný oznámiť dôvod nezverejnenia inzerátu
    g) Administrátor má právo inzerát kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstrániť bez povinnosti zálohovania obsahu.
    h) V prípade požiadavky na úpravu alebo zmenu textu v inzeráte, alebo v prípade požiadavky na vymazanie inzerátu na mailovú adresu , má administrátor právo overiť si požiadavku dostupnými prostriedkami.

3.4. Práva a povinnosti Mesta

Mesto si vyhradzuje právo podmienky prispievania v rámci tejto komunikačnej platformy a jej súčastí kedykoľvek zmeniť alebo upraviť bez udania dôvodu. Mesto na zmeny v podmienkach prispievania upozorní všetkých inzerentov a návštevníkov formou článku na stránke http://www.emsbb.sk