Banská Bystrica

Európska komisia od roku 1999 sa hlási k programu Asociácie európskych miest športu (ACES Europe), ktorého hlavným cieľom je podpora športových aktivít pre všetkých občanov Európskej únie. Zámerom ACES Europe je podporovať súkromné a verejné podujatia s cieľom zvýšiť podporu športu na miestnej úrovni, a to nielen z profesionálneho športového hľadiska, ale aj ako priestor pre sociálnu súdržnosť a zlepšenie zdravia a kvality života občanov. Ciele, ktoré ACES Europe sleduje v mestách, ktoré sú kandidátmi alebo už držiteľmi titulu Európske mesto športu sú nasledovné: radosť z cvičenia, cieľavedomosť a chuť presadiť sa, zmysel pre komunitu, učenie sa fair play, a v neposlednej miere aj zlepšenie zdravia obyvateľov. Banská Bystrica sa chce uchádzať o získanie titulu Európske mesto športu pre rok 2017. Stredoslovenská metropola sa v kandidatúre zaviaže, že bude v roku 2017 podporovať šport viac než doposiaľ, a to hlavne na rekreačnej úrovni pre širokú verejnosť. Rok 2017 tak bude patriť hlavne športu a jeho propagácii. Banská Bystrica je bezpochyby mestom s bohatou športovou tradíciou, mnohokrát sa výborne osvedčila ako hostiteľ špičkových športových podujatí na úrovni európskych a svetových šampionátov.

ČO TO ZNAMENÁ ZÍSKAŤ TITUL EURÓPSKE MESTO ŠPORTU?

 • medzinárodné uznanie
 • zviditeľnenie mesta
 • zvýšenie úrovne športovej a rekreačnej politiky mesta (šport a cestovný ruch)
 • zaradenie mesta do siete miest športu v Európe
 • zdieľanie skúseností medzi jej členmi
 • podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka
 • získanie možností zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ
 • po splnení podmienok a kritérií prijatých ACES Europe, Banskej Bystrici bude titul udelený na slávnostnej ceremónii v Európskom parlamente v novembri 2016

KRITÉRIÁ PRE ZÍSKANIE TITULU

 • rekreačné športové aktivity
 • počet a skladba účastníkov športových podujatí
 • profesionálne športové súťaže
 • šírenie športových aktivít
 • investície do športu
 • mediálne aktivity
 • aktivity orientované na zapojenie verejnosti do športu
 • nové návrhy na športové aktivity
 • dodržiavanie pravidiel vizualizácie, uvádzanie loga ACES Europe pri všetkých športových podujatiach
 • vydanie športového kalendára s činnosťami, ktoré podporujú zdravie, duševnú pohodu a integráciu, vydanie knihy o histórii športu v meste
 • zorganizovanie medzinárodného kongresu alebo medzinárodnej športovej súťaže
 • zapojenie podnikateľských subjektov do kandidatúry a tým aj do finančnej podpory športu.

VÝHODY PRE MESTO A ŠPORTOVÉ KLUBY

Titul Európske mesto športu má aj ekonomický rozmer. Vylepšená športová a rekreačná infraštruktúra rovnako ako pestrá ponuka akcií by mohla zvýšiť atraktivitu mesta a prispieť k vyššiemu podielu financií pridelených do športu.

Získaným titulom podporíme:

 • rozvoj cestovného ruchu propagáciou mesta ako člena európskej siete športových miest
 • zvýšenie športového štandardu mesta, s tým súvisiacu sociálnu súdržnosť, zapojenie znevýhodnených skupín do športu, zlepšenie zdravia a kvality života občanov
 • vytvorenie partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej úrovni v záujme získania dotácií do športu prostredníctvom spoločne predkladaných projektov (napr. operačné programy, atď)
 • informovanie športovej verejnosti o možnostiach získania dotácií pre šport z rôznych grantových výziev (MŠVVaŠ SR, Erasmus+, atď)
 • vytvorenie dotačného programu mesta pre poskytovanie účelových neinvestičných dotácií pre športové kluby a združenia v rámci projektu
 • pritiahnutie domácich a zahraničných sponzorov pre súťaže organizované v meste
 • zvýšenie motivácie podnikateľských subjektov pre dobudovanie a vylepšenie športovej a rekreačnej infraštruktúry mesta
 • vytvorenie zvýhodneného spoločného balíka pre mediálnu kampaň, minimálne v lokálnych médiách, ktorým sa zviditeľnia všetky športové podujatia, ich organizátori, športovci a sponzori.

ilustračné foto I. Staudinger